Algemene voorwaarden van RAGEROOM Zwolle

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

1.1. Organisator: RAGEROOM Zwolle, gevestigd en kantoorhoudende te Popovstraat 80, 8013RK, Zwolle 

1.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Organisator;

1.3. Dienst: de dienst die door Organisator wordt verricht;

1.4. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

1.5. Opdrachtgever: de opdrachtgever en wederpartij van Organisator bij de Overeenkomst, Oftewel; iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van de organisator.;

1.6. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.

1.7. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Organisator en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;

1.8. Partij(en): Organisator en/of Opdrachtgever en/of Deelnemer(s).

Artikel 2.          Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Organisator en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

2.4. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.

2.5. Organisator is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3.          Totstandkoming overeenkomst

3.1. Offertes en aanbiedingen van Organisator zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.

3.2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Organisator een opdracht verstrekt, is Organisator pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

3.3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Organisator niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3.4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4.          De Dienst

4.1. Organisator verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.

4.2. Organisator zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Organisator het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Organisator. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.

4.3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

Artikel 5.          Verplichtingen Opdrachtgever

5.1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Organisator alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Organisator nodig heeft om de Diensten te verrichten. Organisator mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Organisator is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6.          Beëindiging van de Overeenkomst – Annuleringen en wijziging

6.1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.

6.2. In afwijking van artikel 7:408 BW mag de Opdrachtgever de Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

6.3. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.

6.4. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Organisator in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Organisator zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

6.5. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Organisator vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

6.6. De opdrachtgever is gerechtigd schriftelijk te annuleren, met dien verstande dat de opdrachtgever aan de organisator de navolgende vergoeding verschuldigd is:

a. bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van het arrangement blijft 40% van de prijs verschuldigd.
b. bij annulering tot 10 dagen voor aanvang van het arrangement blijft 80% van de prijs verschuldigd.
c. bij annulering tot de aanvangsdag van het arrangement blijft 100% van de prijs verschuldigd.

De opdrachtgever is gehouden de door hem verschuldigde betaling binnen 7 dagen na annulering te voldoen.

De volgende omstandigheden vormen geen reden om de reservering kosteloos te kunnen annuleren:

  • weersomstandigheden op de dag van de Dienst;
  • een te gering aantal Deelnemers.

6.7. Opdrachtgever heeft ten alle tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een boeking voor Dienst te weigeren of éénzijdig te annuleren indien er redelijke vermoedens zijn dat de Deelnemers zich niet zullen houden aan het in deze voorwaarden bepaalde of anderszins door deelname aan het Evenement er een onacceptabel risico – al dan niet voor derden -ontstaat.

Artikel 7.          Vergoeding en Betaling

7.1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

7.2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.

7.3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Organisator hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.

7.4. Organisator is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8.          Intellectuele Eigendomsrechten

8.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Organisator in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Organisator een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

8.2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Organisator berusten, blijven bij Organisator.

8.3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Organisator.

8.4. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.

Artikel 9.          Aansprakelijkheid

9.1. Organisator is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

9.2. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies van bezittingen, letsel of dood dat is opgelopen door een Deelnemer als gevolg van deelname.

9.3. Voor zover Organisator aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

9.4. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt op eigen risico. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever of een deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover  uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

9.5. De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet melden van belangrijke persoonlijke omstandigheden, een ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van de instructies.

9.6. De organisator is slechts aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan de organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.7. De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

9.8. Indien onverhoopt een gebeurtenis zich voordoet, die tot aansprakelijkheid van de organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

9.9. De opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 10.          Varia

10.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Organisator aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.

10.3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Organisator gevestigd is.

10.4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aan de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.